RECHTSGEBIEDEN

RECHTSGEBIEDEN

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of nalaten of zelfs door het gedrag van iemand anders of door een van uw bezittingen. Zo bent u bijvoorbeeld aansprakelijk wanneer uw hond een voorbijganger bijt of als een dakpan van uw woning terecht komt op de auto van uw buurman.

Of er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid moet worden onderzocht aan de hand van de omstandigheden en relevante feiten. De schade moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gebeurtenis. Deze gebeurtenis moet in rechtstreeks verband staan met de geleden schade. Advocatenkantoor Reijans kan u op dit terrein deskundig adviseren- en desgewenst in een procedure bijstaan.

ARBEIDSRECHT

Zowel als werkgever als werknemer bent u bij advocatenkantoor Reijans aan het juiste adres voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Om uw positie te kunnen bepalen is gedegen arbeidsrechtelijk advies van belang, niet alleen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook tijdens- en met name bij beëindiging van het dienstverband.

Zaken op het gebied van arbeidsrecht zijn naar hun aard snel bewegend en vaak urgent. Het is om die reden aan te bevelen snel een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Op die manier vergroot u uw kansen om het beste uit een onderhandeling of procedure te halen. Wij garanderen op onze beurt een snelle respons en korte doorlooptijden.

Wij geven op maat gesneden en praktisch advies. Wij helpen u onder meer met vraagstukken over:
• Arbeidsovereenkomsten inclusief flexibele arbeidsrelaties
• Ontslag (op staande voet, disfunctioneren, bedrijfseconomisch e.a.)
• Concurrentie- en relatiebedingen
• Ziekte en arbeidsongeschiktheid

BOUWRECHT

Advocatenkantoor Reijans heeft een jarenlange ervaring in het adviserenen procederen op het gebied van het bouwrecht.

Ik treed op als advocaat voor projectontwikkelaars, aannemers, onderaannemers, maar ook voor particulieren. Denk onder meer aan het opstellen en beoordelen van aannemingsovereenkomsten, bestekken en algemene voorwaarden in de meest brede zin.

Advocatenkantoor Reijans advisereert en procedeert(zowel voor de burgerlijke rechter als arbitrage) over onder meer:
• Aansprakelijkheid
• Geschillen met de aannemer
• Meer- en minderwerk
• Bijbetaling
• Het uitoefenen van het retentierecht
• Opleveringen en daaruit volgende discussies over bijvoorbeeld
gebrekkig werk of vertragingsschade.

BESTUURSRECHT

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voorinspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

Mr. Reijans adviseert particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen)omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staat hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures.

Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger en/of ondernemer in die conflicten op drie-nul achterstand. De overheid is beter op de hoogte van haar eigen regels. De overheid heeft meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. En de overheid beroept zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

Advoatenkantoor Reijans geeft u graag advies en staat u bij in procedures (zowel voor de bestuursrechter als voor de civiele rechter), onder meer in zaken betreffende:
• Aansprakelijkheid bij verontreiniging
• Bestemmingsplannen
• Bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang
• Bestuurlijke boete
• Sanctie bodem-, lucht- en waterverontreiniging
• Opheffing/sluiting bedrijf

BURENRECHT

Het Burenrecht regelt de onderlinge bevoegdheden en verplichtingen van buren. De wettelijke regeling is niet altijd dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen
van een erfdienstbaarheid.

Advocatenkantoor Reijans kan u van dienst zijn op alle facetten van het Burenrecht. Hieronder valt bijvoorbeeld hinder (geluidsoverlast,stankoverlast, ongedierte, etc.), afvoer van regenwater, beplantingen (afstand van bomen, hagen en heesters tot de erfgrens), grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen, vensters en balkons, grensoverschrijdende bouwwerken en gebruik van andermans onroerende zaak.

Wilt u advies over hoe u overlast of problemen kunt voorkomen, of is er een geschil ontstaan met uw buren, neem dan vrijblijvend contact op met advocatenkantoor Reijans. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt van uw kansen en wordt u door het kantoor op deskundige wijze bijgestaan in een procedure indien die onvermijdelijk is.

Mr. Reijans heeft ruime ervaring met burenrechtelijke zaken en helpt u graag verder. Hij beschikt over de vereiste kennis en ruime ervaring en neemt u het werk omtrent uw juridische problemen desgewenst volledig uit handen.

CONTRACTENRECHT

Contractenrecht houdt zich bezig met de regels en wetten die gelden voor contracten en overeenkomsten. De mondelinge of schriftelijke toezegging iets te doen of na te laten, dat is de kern van een overeenkomst of
contract. In het dagelijks leven krijgt u permanent te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Zowel in het zakelijk leven als voor de particulier speelt het contractenrecht dan ook een niet te
onderschatten rol.

Niet alleen bij het feitelijke vastleggen van uw afspraken is het contractenrecht erg belangrijk voor u, ook wanneer u algemene voorwaarden dient op te stellen, kunt u niet om het contractenrecht heen. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de afspraken die u maakt.

Advocatenkantoor Reijans biedt u juridische deskundigheid op het gebied van het contractenrecht. Wij kunnen U adviseren over hoe u uw afspraken het beste contractueel vastlegt, de voorwaarden die u hebt opgesteld
toetsen aan het verbintenissenrecht of contracten voor U opstellen. Met ons advies voorkomt u problemen die kunnen ontstaan door hiaten in uw contract.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Met het personen- en familierecht wordt het recht bedoeld dat zaken regelt omtrent onder andere echtscheidingen, omgangszaken en alimentatiekwesties. Het personen en familierecht is zeer specifiek van aard. Het is dan ook geen overbodige luxe om bij vragen een advocaat te raadplegen die jarenlange ervaring heeft op het vlak van het personen-en familierecht. Ik beschik over de benodigde kennis hebben om u met raad en daad terzijde te staan.

PSYCHIATRISCH PATIENTENRECHT

Wzd/Wvggz: Als u gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Van het ene moment op het andere wordt u opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Krijgt u te maken met veel mensen: hulpverleners van geestelijke zorginstanties, artsen, de PVP, de rechter en soms de politie. Zit u met vragen wat u ‘fout’ heeft gedaan, of u zomaar -tegen uw wil-opgenomen mag worden. Waarom u bent opgenomen. Hoe lang u opgenomen moet blijven. Of u de medicijnen moet slikken die de artsen voorschrijven. Hoe het nu verder moet thuis, op het werk etc.

Als u tegen uw wil wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, wordt u van uw vrijheid beroofd. Dat mag niet zomaar. Een rechter moet beoordelen of aan de strenge eisen voor dwangopname is voldaan. In dit proces heeft u recht op bijstand van een advocaat, die uw vragen kan beantwoorden en uw bij de rechter kan bijstaan.

Tijdens een persoonlijk gesprek bij u thuis of in het ziekenhuis, nemen wij uw situatie door. We bekijken uw wensen en verwachtingen in het kader van de juridische mogelijkheden.

Advocatenkantoor Reijans is als WzD/Wvggz specialist deelnemer aan het piketrooster van het arrondissement Limburg en bij de rechtbank geregistreerd als vaste advocaat van een groot aantal (stam)cliënten.

STRAFRECHT

U komt in aanraking met justitie. U ervaart stress en onzekerheid en heeft behoefte aan goede hulp en snelle informatie. Als advocaat in strafzaken begrijpen ik dat goed. We luisteren goed naar u: wat is er aan de hand? waarmee kunnen wij u helpen? Daarna gaan we direct over tot actie en geven u alle benodigde uitleg en advies.
Niet in onbegrijpelijke juridische taal, maar in normale woorden. Onbevooroordeeld, discreet en betrokken.

We gaan als u wilt mee naar het politiebureau, of mee naar de rechtszaal. Ook geven we een second opinie als u dit wenst. Wij vechten voor uw belangen.

VERBINTENISSENRECHT

Elke ondernemer krijgt te maken met het sluiten van contracten. Helaas komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat. Ook kan er onenigheid bestaan of kan het gebeuren dat een van de
partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Gevolg: einde van de zakelijke relatie of langdurige en kostbare
procedures. Een goed contract reduceert dat risico tot een minimum.

Voorkom conflicten over een overeenkomst en laat de inhoud van te voren door een advocaat opstellen. Heeft u al te maken met een kwestie rondom een overeenkomst? In het verbintenissenrecht gaat het ook vaak om het niet nakomen van een afspraak Als u niet als consument handelt of als er geen professionele partij bij de overeenkomst betrokken is, spreekt men van verbintenissenrecht en niet van consumentenrecht.

Ook in het verbintenissenrecht kan gaan om allerlei overeenkomsten, zoals een koopovereenkomst van een huis of van een auto, maar ook om een overeenkomst voor de verbouwing van uw huis. Helaas worden gemaakte afspraken vaak niet correct nagekomen; advocatenkantoor Reijans helpt u graag om te voorkomen dat u daarvan de dupe wordt!